Подршка

Приватните извори на финансирање на политичките партии се уредени со член 13 од Законот за финансирање на политичките партии каде е наведено дека истите можат да се финансираат од членарина , подароци , донации , прилози , спонзорства итн.  Доколку саката да дадете  материјална подршка на идејата и делото на ПАРТИЈАТА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА  , по некој од горе наведените законски основи ,   истото може да го сторите со донирање на  :
ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА , бул. Мајка Тереза бр.23 , 1000 - Скопје
ТУТУНСКА БАНКА
Број на сметка :  210-060924030122